مرتضی پورعلی‌گنجی
پدر روزت مبادك مرا ببخش که ن?ستم تا دستانت را به رسم ادب بر د?ده بگذارم مرا ببخش که بزرگ شدم مرا ببخش که دارم هم سن تو م?شوم پدرم آغوش تو امن تر?ن جا? جهان بود که تجربه ? دوباره اش آرزو شد جا داره روز پدر رو به تمام پدراني ك هستند و پدراني که اسير خاک شدند و اکنون در جمع ما نيستند تبريک بگوييم...??????قدر باباتونو بدونيد????
;