مرتضی تبریزی
6 سال پیش
مرتضی تبریزی
اززندگي لذت ببرچه انتظاري ازمردم داري ؟؟ انهاحتي پشته سرخداهم حرف ميزنن!!!
;