مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
ميگفت پاي رفتن ندارم ولي باسررفت????
;