مرتضی تبریزی
سال پیش
مرتضی تبریزی
براي کشتن يک پرنده، يک قيچي کافيست.  لازم نيست که آن را در قلبش فرو کني يا گلويش را بشکافي. پرهايش را بزن... خاطره ي پريدن با او کاري مي کند که  خودش را به اعماق دره ها پرت مي کند!
;