مرتضی تبریزی
سال پیش
مرتضی تبریزی
خدا مرا از بهشت راند و از زمين ترساند! شما مرا از زمين رانديد و از خدا ترسانديد! حال من كنار شيطان آرام گرفته ام... كه نه مرا از خويش مي راند،نه ازهيچ مي ترساند!احمد شاملو
;