مرتضی تبریزی
سال پیش
مرتضی تبریزی
بابت سو تفاهمي كه بعد از شادي گلم به وجود آمد ازشما هوادران معذرت ميخواهم ، اين حركت جواب بي احترامي بود كه در جريان بازي به بازيكنان مي كردند .مطمئناً شما هوادران لياقت خيلي بيشتر از اينها رو داريد ، سخت بود ولي گذشت ، #??#esteghlal
;