مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
خداوند به 3 طريق جواب ميدهد: 1.مي گويد بلي و انچه كه شما خواسته ايد را به شما مى دهد. 2.مى گويد نه و چىز بهترى به شما مى دهد. 3.مى گوىد صبر كن و بهترين را به شما مى دهد.
;