مرتضی تبریزی
10 ماه پیش
مرتضی تبریزی
و هيچ ديگري، ويرانگرتر از خود، آدمي نسبت به خودش نيست.#??
;