مرتضی تبریزی
6 ماه پیش
مرتضی تبریزی
. زماني که يک در از خوشبختي به رويمان بسته مي شود حتما درب ديگري گشوده شده است اما ما عموما به درب بسته شده زل زده و حسرت ميخوريم... . @mehdirahmati111 @mehdirahmati.pv @mortezaatabrizii
;