مرتضی تبریزی
6 سال پیش
مرتضی تبریزی
تمام دارايي ام خدايي است. كه دغدغه از دست دانش راندارم
;