مرتضی تبریزی
6 سال پیش
مرتضی تبریزی
زيباترين حس سجده اين است كه...تودرگوش "زمين"پچ پچ ميكني....امادراسمان صدايت راميشنوند????
;