مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
اگر درد را احساس كردي زنده اي.. اما اگر درد ديگران را احساس كردي انساني..
;