مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
خيال تومرابي خيال عالم كرد ...خدا...
;