مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
سوال هر روزه باب اسفنجي ازپاتريك: درچه روزي هستيم؟. پاتريك:امروز. باب اسفنجي:اوه...روز مورد علاقه من، اين فلسفه ساده زندگي است
;