مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
اگرهدفت ماه باشد، حتي اگر به آن نرسي جايگاهت درميان ستارگان خواهدبود
;