مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
پروردگارا...مرا هزار اميد است و هر هزار تويي
;