مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
اگربعد از هر لبخندي خدا را سپاس نگوييم . روا نيست بعد از هر اشكي از او گلايه كنيم
;