مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
چون سنگها صداي مرا گوش ميکني سنگي و ناشنيده فراموش ميکني!
;