مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
هرگاه زندگي رو جهنم ديدي سعي كن، پخته از آن بيرون آيي...سوختن را همه بلدند.به اميدبهبودي??????
;