مرتضی تبریزی
6 سال پیش
مرتضی تبریزی
خدايا ... اگر روزي فراموش کردم خداي بزرگي دارم . . . تو فراموش نکن بنده ي کوچيکي داري . . . با نوازشي و يا تلنگري آرام ،برايم يادآوري کن وجودت را . . . همراهيت را . . . مهرباني و بزرگيت را
;