مرتضی تبریزی
3 سال پیش
مرتضی تبریزی
دريچه نگاهت را بگشا! آفتاب، تا افق روشنايي بالا آمده است آن را مهمان آسمان دلت كن..
;