مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
ازبچگي بهمون گفتن ازكسي نترس،فقط ازخدا بترس،درحالي كه بايدميگفتن:ازهمه بترس،فقط ازخدانترس
;