مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
نگفته ايم و نداني که چيست در دل ما کفايت است بداني که بي تو آشوب است...
;