مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
کوچک که بودم فکر ميکردم آدمها چقدر بزرگند و ميترسيدم! بزرگ که شدم ديدم بعضي آدما چقدر کوچکند و بيشتر ترسيدم!
;