مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
اشتباهِ تو تنها به دام انداختن كبوتر نبود. تو گندم را بى اعتبار كردى!
;