مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
به بزرگي ارزويت نيانديش.... به بزرگي كسي بيانديش كه مي تواند ارزويت را براورده كند... پس ارزوهاي بزرگي داشته باش....
;