مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
‏وآن هنگام که بازي به سر آيد.. شاه و سرباز هر دو در يک جعبه قرار ميگيرند..!!!
;