کارلو آنچلونی
سال پیش
کارلو آنچلونی
Great reaction from the team tonight. We will continue working and continue competing. #forzanapolisempre Fant?stica risposta della squadra. Continuiamo a lavorare, continuiamo ad essere competitivi.
;