کارلو آنچلونی
سال پیش
کارلو آنچلونی
Molto soddisfatto del carattere della mia squadra in un campo speciale come lo Stadio Olimpico. #forzanapolisempre Very satisfied with the team’s performance today in such an amazing stadium as the Ol?mpico.
;