کارلو آنچلونی
5 سال پیش
کارلو آنچلونی
Oggi ho ricevuto lonorificenza di Ufficiale dellOrdine della Stella dItalia dalle mani del mio amico ambasciatore Pietro Sebastiani. Un vero e proprio onore
;