امید نوروزی (کشتی)
آدما مثل تصويرن، بيش از اندازشون بزرگشون کني کيفيتشون مياد پايين
;