امید نوروزی (کشتی)
. عرض سلام وادب درگذشت پروفسور خدا دوست خداى چشم دنيا رو به مردم عزيز شيراز وايران تسليت عرض ميكنم
;