امید نوروزی (کشتی)
وقتى بالا ميروى مهربان وفروتن باش چون وقتى سقوط ميكنى از كنار همين ادم ها عبور خواهى كرد
;