امید نوروزی (کشتی)
دوستان واقعي بزرگترين سرمايه زندگي هستن.#دوستي
;