امید نوروزی (کشتی)
در رفاقت مراقب آدمهاي تازه به دوران رسيده باش هرگز به ديوار كه تازه رنگ شده نبايد تكيه كرد
;