امید نوروزی (کشتی)
با سلام خدمت همه افتخار افرينان اين مرزو بوم و مردم عزيز كشور متاسفانه اشخاصى كه هيچ زحمتى براى ورزش اين كشور نكشيده اند باعث شدند و ميشوند كه احترام ديرينه بين تمامى رشته هاى ورزشى از بين برود كه اين يك تهديد براى ورزش كشور و همه زحمتكشان و افتخار افرينان اين مرز و بوم است كه وظيفه همه ما هست كه نگذاريم اين اتفاق تلخ بيفتد و اين را بداند ان كارشناس نامى كه تمام اعتبارش از بركت اين صدا وسيما ميباشد واگر اين رسانه نباشد او فردى عادى مثل بنده حقير است جناب كارشناس ما بزرگانى در فوتبال وتمامى رشته هاى ورزشى داريم همچون جهان پهلوان تختى كه يك تنه اعتبار ورزش كشور است وهمچنين بزرگانى همچون كريم باقرى حميد استيلى على كريمى حسين توكلى بهداد سليمى محمد نصيرى عبداله موحد حميد سوريان على دبير رسول خادم كه با وقف كردن عمرشان ،خانوادشان ،ارامششان براى اين اب و خاك عزت وبزرگى كسب كردند پس بهتر است امثال شماها براى حفظ كردن جايگاه و اعتبار فانى خود اين دوستيها و اتحاد را بر هم نزنيد با ارزوى دوستى ورفاقت هرچه بيشتر همه رشته هاى ارزشمند ورزش كشور
;