امید نوروزی (کشتی)
تخريب اسطوره هاي مردمي ممنوع?? آقاياني كه بدون هيچ سابقه ورزشي قصددر تخريب اسطوره هاي مردمي را دارند كه تيتر خبرها باشند سخت در اشتباهند. زماني كه آقاي دايي دعوت فيفا را نميپذيرد تا در كنار مردم كرمانشاه باشد شما و امثال شما كجا بوديد التماس تفكر. يا حق #iran#alidaei
;