امید نوروزی (کشتی)
زندگى چيزهايى نيست كه جمع ميكنيم،. قلب هايى است كه جذب ميكنيم??
;