امید نوروزی (کشتی)
هادى جان ارزش تو اينقدر زياده كه كسى نميتونه روش قيمت بذاره تو افتخاره يه ايرانى و با كارت دل يه ملت رو شاد كردى و اينو بدون همه مردم قلباً دوست دارن??
;