امید نوروزی (کشتی)
ادمها را مهم نكنيد! همانطور كه زيرشان را خط مى كشيد، به انها نشان دهيد كه بلديد دورشان را هم خط بكشيد، ادمهايى را كه بزرگ ميكنيد به چشمشان ريز ميرسيد، به انها ياد اورى كنيد كه اين خود شما بوديد كه انها را وارد عرصه كرديد، تا خودكارهاى قرمزتان جوهر دارد شروع كنيد... خيلى ها را بايد پر رنگ تر خط بزنيد!
;