امید نوروزی (کشتی)
ادمها تا حدمرگ از خود خسته ات ميكنند. تركت نميكنند. اما مجبورت ميكنند تركشان كنى انگاه تو ميشوى بنده سرتا پا خطا كار!
;