امید نوروزی (کشتی)
همين الان سالن تختي ، اولين جلسه تمرين کشتي بعد از مسابقات جهاني ?
;