امید نوروزی (کشتی)
سال تمومه .. آخرين پنجشنبه هست شاخه گلي بفرستيم براي تموم آنهايي كه در بين ما نيستند ولي دعاهاشون هنوز كارگشاست، يادشون هميشه با ماست و جاشون بين ما خاليه دلمون خيلي وقتها هواشونو مي كنه اماديدارشون ميفته به قيامت، شاخه گلي به زيبايي يك فاتحه... به ياد پهلوان بابکِ عزيزم ????
;