امید نوروزی (کشتی)
با خوبي ها و بدي ها، هرآنچه که بود؛ برگي ديگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ ديگري از درخت زمان بر زمين افتاد، سالي ديگر گذشت روزهاتون بهاري و بهارتون جاودانه باد دوستان عزيزم امشب ساعت 22 حافظيه شيراز - شبکه فارس سال نو پيشاپيش مبارک
;