امید نوروزی (کشتی)
. تسليت به جامعه سينما و ملت ايران #RIP#AbbasKiaRostami#Cinama#KiaRostami#iran#كيارستمى
;