امید نوروزی (کشتی)
. درگذشت بزرگ مرد ورزش فارس پهلوان رسول ده بزرگي را به جامعه ورزش و خانواده محترمشان تسليت مي گويم ما را در غم خود شريك بدانيد #تسليت #??
;