امید نوروزی (کشتی)
#مادرم...#آرامش #آغوشت با هيچ چيز قابل قياس نيست و رنگ زيباي نگاهت براي #من رنگين کمانيست ناب...قسم ميخورم تنها چيزي که برايم در اين #دنيا مهم است ديدن #شادي توست...مهربانم #خدا پشت و پناهت ??
;