امید نوروزی (کشتی)
. در معيتِ افتخار سينماى ايران و جهان ناصر ملك مطيعى و دوست عزيزم شهرام ناصرى
;