امید نوروزی (کشتی)
. قشنگيه لياقت اينه كه ... همه نميتونن داشته باشن !
;