امید نوروزی (کشتی)
. ديدار با استاد الياس كانون پور، اولين مربى و استادِ بنده ?? آروزى سلامتى براى اين بزرگمردِ كشتى فارس
;